Varování před dopady sebeuspokojování

Nacházíme se v procesu transformace lidského vědomí, a proto potřebuje každý člověk zrevidovat své chování a vyhledat poklesky a závislosti, kterým propadl v důsledku nízké úrovně svého dosavadního vědomí. Transformační proces nás vede k zamyšlení nad tím, co je pro náš život přínosem a co je naopak nežádoucí a nebezpečné. V důsledku nízké úrovně vědomí vzniklo dnes už zakořeněné paradigma spojené s propagací prospěšnosti  pohlavního sebeuspokojování. Ve skutečnosti má nežádoucí dopady na fyzické zdraví, je nebezpečné pro naše potomky a může mít i dalekosáhlé následky na život člověka. Tato nebezpečí z neznalosti  podceňujeme, a tím přispíváme tomu, aby se vznikající závislost neustále rozmáhala.

Není tajemstvím, že se nedokážeme od této závislosti odpoutat a skrytě ji přenášíme na naše děti. Kupodivu nás neznepokojuje ani to, že se závislost začíná projevovat již u čtyřletých dětí a přetrvává jim až do dospělosti, kdy se jí už mnohdy nedokáží zbavit. Vše se vyvíjí nenápadně, děti se nejprve se svými pohlavními orgány seznamují a pohrávají si s nimi. Rodičům to připadá roztomilé a tatínové se radují z toho, jaký "jura" jim ze syna vyroste. V pubertě se hrátky stupňují a děti začnou postupně ztrácet kontrolu nad tím, kolik pozornosti svým orgánům věnují. Zcela nepoučeni se sebespokojováním pokračují, aniž by se našel někdo, kdo by jim vysvětlil, že takové hrátky mohou mít velmi vážné následky nejenom pro ně samé, jejich zdraví,  dopady na vztah s jejich budoucím partnerem, na jejich potomky, ale také na cizí lidi. Nevědomost v této intimní oblasti přetrvává a přechází od matky na dceru a od otce na syna. Z léčitelské praxe uvedu ukázku ubohosti pod vlivem nízkého pudu a závislosti na sexu, kdy u otce propukala závist při pohledu na přirození svého pubertálního syna.

Prapříčinou vzniku současného paradigma, které je třeba změnit, byla duchovní nevědomost týkající se fungování jednotlivých úrovní lidské bytosti, zejména úrovně energetické a duchovní. Právě na těchto úrovních se skrývají prapříčiny sexuálních deliktů. Dopady nežádoucího sexuálního chování můžeme uvidět v soudních síních. Tito lidé se provinili proti zákonům světským, ale i proti zákonům duchovním, které stojí nad nimi v neviditelném pozadí dění. Co se tedy v pozadí děje. Myšlenky, které se upínají na pohlavní sebeuspokojování, případně i sledování porna jsou energií, která člověka obklopuje a hromadí se v jeho auře. Postupně se v domácnosti šíří a vytváří v domě, kde žije se svými blízkými, téměř neproniknutelný oblak této zkázonosné energie, která má dopad na sexuální chování dětí. Propojuje se se stejnými energiemi, které vytváří další takto postižení lidé v okolí. Oblaka se zhušťují až se nakonec vytvoří celé mračno, které se vznáší nad domy a celými městy. Postupně zaplavují celé oblasti a dopadají zpět na lidi, kteří v nich žijí. Toto mračno, přímo nabité sexuální energií se neustále zvětšuje a bude i nadále, pokud nezměníme v procesu transformace své chování. 

Soudní znalci, kteří se zabývají sexuálními delikty, si mnohdy neví rady s tím, kam zvrhlé sexuální chování lidí zařadit. Zda se jedná o vědomý trestný čin, anebo psychickou poruchu, kterou člověk trpí. Nezabývají se dostatečně tím, proč se na první pohled spořádaný člověk stal sexuálním zvrhlíkem. Pokud by měli duchovní poznání lidské bytosti jako celku, věděli by, že prapříčina je v obou případech stejná. Protože příčina není nikdy objevena, a tudíž ani odstraněna, dochází k tomu, že muž, který byl odsouzen za trestný čin zneužívání mladistvých, hledá cestu, jak pokračovat ve svých činech, a stejně tak muž zavřený v psychiatrické léčebně hledá způsob, jak pokračovat ve svých zvrhlostech. Je tedy nezbytné, aby se odhalování příčiny stalo vždy předmětem zájmu. Velkým překvapením by bylo zjištění, že většina příčin se ukrývá v dětském nebo v mladistvém věku.

Pokud by se našla instituce, která by se začala zajímat o vyšší úrovně lidského bytí a objevila by složitý energetický systém lidské bytosti, našla by zdroj energie nepředstavitelné síly, jejíž část se za určitých podmínek přeměňuje na sexuální energii. Uvolnění této energie stimuluje pohlavní pud, který pak nutí člověka k nekontrolovanému sexuálnímu jednání, na kterém se stává závislým. Tato závislost má svůj vývoj od počátečního nevinného pohrávání, přes závislost na pohlavním sebeuspokojování, sledování porna, postupně může přerůst ve zneužívání, znásilňování, v sebevraždu i sexuální vraždu pod vlivem démonických bytostí, které svou závislostí člověk sám vytváří.

Toto vše se v současné době stále více rozmáhá, ale postižení lidé ani jejich rodiny si stále neuvědomují vážnost této situace. Ti, kteří jsou ještě schopni vyhodnotit, že to, co praktikují, není správné, nemají se v podstatě kam obrátit, pokud nechtějí, aby jim byla stanovena psychiatrická diagnóza a nasazeny psychiatrické drogy, které příčinu neřeší, ale člověka pouze utlumují.

Nahromaděná sexuální energie uvolňovaná různým způsobem vybití má své neviditelné "konzumenty", kterými jsou temné démonické duchovní bytosti závislosti. Na oplátku dodávají člověku zkázonosnou temnou energii, která se také hromadí v jeho energetickém systému a tím vytváří dojem, že je takový člověk v dobré kondici a plný energie. Je to zrádný pocit, před kterým varuji.  V energetickém systému  vzniká obrovský přetlak temné démonické energie, který již člověk nedokáže nijak potlačit ani překonat, postupně ztrácí kontrolu nad svým jednáním, které obrací proti sobě nebo proti druhým, a tím se dopouští činů, které ho dovedou buď do vězení anebo do psychiatrické léčebny.

Pokud je označen za psychicky narušeného jedince, který musí být umístěn v uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, dostává se do začarovaného kruhu, ze kterého nevede cesta ven. Dochází k opakovaným hospitalizacím, kterým předchází výbuch nahromaděné sexuální nebo pouze démonické energie, případně obou současně a následně útlum pomocí psychiatrických drog. Pokud postižený začne vnímat hlasy démonů závislosti, je mu obvykle stanovena diagnóza schizofrenie s doživotním užíváním psychiatrických drog. Nikdo z těch, kteří se začínají věnovat pohlavnímu sebeuspokojování, případně se pro ně již stalo normou stejně jako sledování porna, nemohou vědět, do jaké fáze se jejich neřest rozvine a s jakými následky.

Toto varování přichází od Božského zdroje, který rozhoduje o tom, jakých dopadů se lidé, kteří hazardují s posvátnou Božskou energií, která ji dala život, dočkají. Současný celoplanetární proces transformace vědomí dává každé ženě i muži šanci k procitnutí a následné nápravě, protože pokud by k ní nedošlo, mělo by to fatální následky pro jejich pozemské bytí zde na Zemi i pro jejich duši.

Pokud se vás  tento problém týká, uvědomte si své selhání, udělejte vše pro nápravu svého chování, čiňte pokání a proste o milost Boží, protože žádný závislý člověk se bez ní neobejde.

Jožka Wenkeová - duchovní léčitelka

zakladatelka projektu SanoKunDi

 

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO