Koronavirus - energetické karantény

Není třeba polemizovat o tom, zda jsou nastavené karantény oprávněné nebo ne. Jsou to pouze zdravotnická opatření k zamezení kapénkové nákazy, ale ta se nedotknou primární příčiny vzniku nakažení ani dalšího přenosu viru. Koronavirová pandemie je nepochybně součástí probíhajícího procesu transformace lidského vědomí a slouží jako akcelerátor. Rychlejší vzestup lidského vědomí i posun na vyšší vibrační úroveň otevírá prostor pro poznání energetické a duchovní roviny lidského bytí. Právě na těchto rovinách se nacházejí prapříčiny vzniku nemocí a jejich příznaků. Je tedy třeba připustit, že i primární nákaza vzniká na těchto rovinách a z nich se teprve přesouvá na rovinu hmotnou - do fyzického těla. Z nedostatku poznání vyšších úrovní lidského bytí není věnována této problematice žádná pozornost.

Lidstvo a veškeré světové dění bylo zastaveno proto, aby mohlo přehodnotit dosavadní nežádoucí směr, kterým se ubíralo, a uvědomit si, že vzniklá situace má duchovní rozměr, který je třeba zohlednit při zavádění dalších opatření. Záměrem je přimět lidstvo k provedení nevyhnutelných změn celosvětového rozsahu, které vzejdou od změny postojů a konání každého jednotlivce. Návrat do starých kolejí je cesta do záhuby. Je nežádoucí i přesto, že si to většina lidí přeje a očekává. Naději vkládají do vynalezení léku a vakcíny, která je zachrání, aniž by se museli podílet. Tento postoj je dokladem zvráceného přístupu k péči o vlastní zdraví, který je podporován nešťastným nastavením současného zdravotnického systému. Kromě pasivních opatření nevycházení z domu a nošení roušek by se měl od každého požadovat aktivní přístup k uskutečňování svých vnitřních změn a vnějších změn dosavadního života.

Vzestupu lidského vědomí a uskutečnění mentálních změn nelze dosáhnout bez hlubšího poznání existence lidské bytosti, principů lidského bytí, poznání prapříčin vzniku nemocí a významu zdravotních příznaků pro nápravu myšlení a konání. Toto poznání je třeba veřejnosti urychleně předat prostřednictvím médií minimálně ve stejném rozsahu jako dosavadní informace související s koronavirem a karanténami, případně navrhnout dálkový vzdělávací program v této důležité oblasti. Za tímto účelem by měl být vytvořen tým odborníků zabývající se nadnáboženskou spiritualitou, který by měl plnou důvěru a podporu představitelů našeho státu, zdravotníků a epidemiologů, stejnou jako má dosavadní krizový štáb, se kterými by tento tým spolupracoval. Synergie vzniklá při této spolupráci by mohla přinést nebývalé výsledky a eliminovat energetické nákazy, které uvolňují koronaviru cestu k nakažení lidských těl. Navržená strategie by měla zcela jistě velmi významnou duchovní podporu. Přeměna lidského vědomí, kterou bychom takto dosáhli, by umožnila našemu národu vibrační posun, který by nás ochránil od případných dalších nečekaných epidemií a událostí spojených s transformací lidstva. Převratná změna, která by se odehrála s obyvateli naší země, by mohla být inspirací pro okolní státy.

V rámci uvedených opatření by bylo nutné vysvětlit veřejnosti neznámé pojmy, aby správně pochopila potřebu odstraňovat u sebe energetickou prapříčinu příznaků nakažení nebo vznikajících  nemocí. Součástí navržené strategie by měla být také možnost zavedení energetických karantén. Jsou účinným opatřením, uplatňovaným při sebeuzdravování v projektu SanoKunDio®. Přechodné energetické karantény se osvědčily např. při ochraně dětí před vznikem „chronických onemocnění". Prapříčinou bývá nevědomé negativní energetické vyzařování osob, se kterými jsou děti v kontaktu, nejčastěji v rámci širší rodiny. Energetické karantény se osvědčily také jako dočasné opatření při uzdravování dospělých osob. Vychází z poznání, že vznik nemoci má duchovní a energetickou prapříčinu, kterou je třeba odhalit, odstranit a naučit se účinně bránit v rámci prevence. Na stejném principu by mohlo být uplatněno toto preventivní opatření proti energetické koronavirové nákaze. Ke skutečnému uzdravení může dojít pouze odstraněním těchto skrytých energetických prapříčin nacházejících se na vyšších jemnohmotných úrovních lidského bytí. Jsou to úrovně, kterým se doposud nevěnuje ve vědeckých a lékařských kruzích žádná pozornost, a proto se tato opatření z neznalosti setkávají u veřejnosti s nepochopením. 

Na základě praktických zkušeností lze předpokládat, že koronavirová nákaza vzniká v důsledku napadení aurického pole človka neviditelnými energetickými parazity, kteří jsou přenašeči těchto virů. Během uplynulých let se potvrdilo, že energeticky napadený člověk může negativně energeticky zasáhnout blízkého člověka zejména v případě, že dotyčný nemá ochráněný energetický systém nebo je oslaben nemocí fyzického těla, případně má narušenou psychiku. Oslabené aurické pole člověka umožní energetickým parazitům proniknout až k tělesným orgánům, které nejprve slábnou v důsledku energetického deficitu a později selhávají. Tito paraziti způsobí oslabení imunity a zároveň umožní, aby koronavirus, jehož jsou přenašeči do těla člověka, vstoupil spolu s energetickou informací, která nastartuje devastaci fyzického těla. Ve skutečnosti se tedy nejedná o pouhou kapénkovou nákazu, ale primárně o nákazu energetickou, která se šíří mezi lidmi. Ohrožení jsou ti, kteří nemají duchovní energetické ochrany. Všechny nemoci a tato není výjimkou, mají prapříčinu svého vzniku na duchovních, energetických úrovních. Poznání a prozkoumaní těchto úrovní na vědce teprve čeká. Do doby, než k tomuto poznání dospějí, budou přicházet další neznámá onemocnění, jejichž cílem bude přimět lidstvo k opuštění léčení spočívající pouze v utlumování příznaků nemocí chemickými léky a nahradit jej uzdravováním postaveném na odstraňování skrytých prapříčin vzniku nemocí.

Tajemství získání duchovních energetických ochran se odvíjí od myšlení, chování, způsobu života člověka a jeho ctností. Pokud nežije v souladu se zákony Božského zdroje, chová se vůči sobě a ostatním lidem v rozporu s těmito zákony, pak se kolem jeho aury nemohou energetické ochrany vytvořit a vstupu energetických parazitů, nositelů koronaviru nelze zabránit. Toto je skryté tajemství vzniku všech nemocí. Svět je zamořen energetickými parazity a negativními mentálními strukturami, které vytvářejí lidé svým negativním myšlením. Tímto přímo zkaženým energetickým "pokrmem" se živí temné energetické bytosti, které se také podílejí na vzniku všech závislostí, kterými lidé trpí. Uzdravení lidstva jako celku tedy spočívá v umravnění každého člověka, odstranění všech závislostí a nápravě jeho vztahu k Bohu. Boží prozřetelnost řídí vše, tedy i to, co se v současnosti na Zemi a s lidstvem děje.

Lidstvo jako celek podcenilo varování, které přišlo v roce 2012, nevyužilo ke své nápravě ani následující roky a rovněž nedbalo na varování před událostmi v roce 2020. Proto nyní muselo dojít k jeho probouzení dramatickou cestou, jejíž konec je zatím v nedohlednu. Boží spravedlnost působí prostřednictvím současné pandemie, jejimž úkolem je srazit lidi na kolena, aby získali pokoru před všemohoucí silou, která jim dala život, při životě je drží a také rozhoduje o jeho ukončení. Jedině síla Božského zdroje má tu moc koronavirovou nákazu skutečně zastavit a vir zničit. To, kdo bude nakažen, kdo se dočká milosti skutečného uzdravení i to, kdo nákaze odolá nebo podlehne je v rukou Božích. Je na nás, abychom tento fakt s pokorou přijali a podle toho jednali. Vše, co do této doby podnikáme, jsou pouhé snahy zmírnit dopady ničivého viru, ale jeho odstraněním z těla a uzdravením nakažených si stále nemůžeme být jisti. Modlitby za skutečné uzdravení a osvobození nám pomohou pouze tehdy, pokud napravíme svůj vztah k Bohu, postoj k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k životu, kterého jsme si do této doby nevážili a nebyli za něj Bohu vděční. Pomohou nám vroucí modlitby, pokud s pokorou poklekneme a budeme prosit za odpuštění všeho, čím jsme se vědomě či nevědomě provinili. Takový by mohl být počátek naší nové cesty životem v lásce a porozumnění. Vše záleží na každém z nás.

Zakladatelka projektu SanoKunDio®

duchovní léčitelka Jožka Wenkeová

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO