SanoKunDio® - SEBEVZDĚLÁVÁNÍ

Základem vašeho sebevzdělávání během výukového programu budou všechny knihy z edice autorky projektu. Po ukončení Rodinného výukového programu vám budou sloužit jako příručky, ke kterým se budete potřebovat opakovaně vracet. Při studiu se setkáte s neznámou oblastí,  která se vás přímo dotýká, ovlivňuje váš život a také vaše zdraví. Poznáte duchovní pravidla, naučíte se jimi řídit a konečně také poznáte sami sebe. Věřte, že budete v mnohém překvapeni. Významným doplněním základního sebevzdělání je neuvěřitelný příběh psychospirituální krize. Kniha je k dispozici v pdf verzi.

Doplnění chybějících znalostí je nezbytnou součástí uzdravujícího procesu. Většina lidí bez rozdílu jejich vzdělání neví, že člověk není pouhým fyzickým tělem, ale je  "víceúrovňovou duchovní bytostí", která podléhá vesmírným zákonům. Žádný státem podporovaný studijní program, který by se zabýval všemi úrovněmi lidské bytosti, neexistuje. Veškerá školní výuka týkající se člověka je zaměřena pouze na znalosti o fyzickém těle. V důsledku toho jsou i studenti medicíny po ukončení studia stále přesvědčeni o tom, že existence člověka spočívá pouze ve hmotném - fyzickém těle. Znají jeho funkce i jeho poruchy teoreticky i prakticky, znají každou buňku a jsou přesvědčeni o tom, že jsou dostatečně připraveni na to, aby mohli toto fyzické tělo léčit. V tomto přesvědčení žijí jejich učitelé i ti, kteří se na ně s poruchami svých fyzických těl obracejí.

I při vší úctě ke znalostem fyzické úrovně člověka je třeba konstatovat, že studentům i jejich učitelům poznání o dalších, nehmotných energetických úrovních lidské bytosti chybí. Právě na těchto úrovních však vznikají primární poruchy a teprve až v jejich důsledku vznikají poruchy ve fyzickém těle. Příčiny všech poruch mají duchovní podstatu. Tak jako se nic neví o vzniku poruch, neví se nic o lidské duši. V této nevědomosti lidí vzdělaných i nevzdělaných jsou si všichni rovni. A právě tato nevědomost má na svědomí mnohá lidská utrpení. Moderní medicína jako systém vše nepoznané z duchovní oblasti ignoruje, zavrhuje, odsuzuje a také zesměšňuje. Politováníhodné je, že se tento přístup po celá staletí nemění.

Vaše sebevzdělávání se bude ubírat právě tímto opomíjeným směrem. Naučíte se poznávat a odstraňovat příčiny i vzniklé poruchy a také to, jak jim předcházet. Vaše sebevzdělání pro závěrečnou fázi návratu přirozeného zdraví bude spočívat také v poznání, jak obnovit sebeuzdravující schopnost fyzického těla. Ta bývá ve většině případů narušena podáváním lékových drog, které nahrazují jeho přirozenou funkci, a tím sebeuzdravující schopnost fyzického těla ochromují, později i likvidují. 

Při vašem studiu poznáte, že chtít odstranit špatnou funkci fyzického těla, aniž by byla odstraněna příčina jejího vzniku, není možné. Možné je pouze to, co moderní medicína využívá. Nahradit přirozenou funkci těla funkcí umělou, pomocí chemických lékových drog. Příčina v takovém případě přetrvává skrytě a porucha mnohdy přechází do chronické fáze. Není výjimkou ani selhání orgánu, který byl lékovou drogou udržován v chodu.

K uvedenému sebevzdělání byste měli přistupovat stejně zodpovědně jako ke vzdělání v oboru, který jste si zvolili pro svou obživu. Jen tak můžete převzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a nepřesouvat ji na druhé.

Pokud pochopíte důležitost tohoto úkolu, pak časem získáte schopnost vypořádat se s tím, s čím jste si před vstupem do projektu nevěděli rady. Není to tak těžké, jak se na první pohled zdá, jen potřebujete uvěřit tomu, že je to možné. Pokud se zařadíte mezi ty, kteří již toto poznání mají a využívají jej pro své zdraví, budete své vlastní zkušenosti předávat dál svým potomkům. Je totiž velmi malá naděje, že bude v dohledné době téma existence lidské bytosti na vyšších úrovních jejího bytí zařazeno do školních osnov. 

Vyšší úroveň duchovního poznání spolu s vírou, pokorou, odvahou, trpělivostí a aktivitou vám pomůže nejen k uzdravení, ale přinese vám do života radost. Věřte, že vynaložené úsilí za to stojí. ☺Bude líp!


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO