MODERNÍ ETIKOPREVENCE®

Moderní Etikoprevence® je zařazena do výukového programu projektu SanoKunDio® zejména pro její naléhavou potřebu v současném úpadku mravnosti ve společnosti. Koresponduje s principy etikoprevence, o níž se zmiňuje i zakladatel etikoterapie Dr. Ctibor Bezděk, který již ve své době poukázal na souvislost mravnosti a tělesného zdraví. Etikoprevence jako taková napomáhá k udržení si zdraví rozvíjením duchovních sebeuzdravovacích principů, posilováním vztahu k Bohu a umravňováním svého života. Přívlastek moderní vyjadřuje obohacení etikoprevence o vyšší duchovní poznání, které  Dr. Ctibor Bezděk ve svém díle nezmiňuje. Jedná se o duchovní sebeuzdravování působením Božího světla. Školská medicína toto poznání za života Dr. Ctibora Bezděka neměla a nemá ani dnes. Proto jej také nemohla v minulosti a nemůže ani v současnosti nemocným nabídnout. Právě výuka sebeuzdravování působením Božího světla činí projekt SanoKunDio® výjimečným.

Osobní průvodkyně etikoprevence byly pro svou činnost připraveny přímo duchovní léčitelkou, zakladatelkou projektu SanoKunDio®. Součástí přípravy bylo a je také důkladné samostudium jejich knih. Každá  prošla duchovní očistou zásahem duchovní léčitelky, hloubkovou sebereflexí i zásahem  vnitřního uzdravení. Pro svou službu v projektu mají Boží požehnání. Osobně absolvovaly lekce výukového programu, teoreticky i prakticky zvládají duchovní sebeuzdravování a proto jsou schopny předat vlastní zkušenosti. Příkladem jdou zdravým vztahem k Bohu, který se projevuje láskou, úctou, pokorou, vděčností a pevnou vírou v Boží uzdravující moc.

Nikdo z realizační skupiny se nehlásí k žádné církvi, sektě nebo duchovnímu seskupení a také společně žádné nevytváříme. Všechny si zachováváme svobodu v duchovním poznávání. Díky svým vlastním duchovním prožitkům jsme si vybudovaly vztah a propojení s Bohem bez potřeby prostředníka. Při své službě v projektu, ke které jsme byly přirozeně přivedeny vycházíme z učení a léčení Ježíše Krista, o jehož milost osvobození od vlivu temných duchů a uzdravení těla i duše prosíme při modlitbách za uzdravení lidí, kteří nás žádají o pomoc.

Při duchovním uzdravení vzniká u žáků vděčnost za Boží pomoc, probouzí se zcela přirozeně vřelý vztah k Bohu i propojení s Ním, a to i v případě, že přišli žádat o pomoc jako ateisti. Postupně se u nich vyvíjí i schopnost sebeuzdravování pomocí modlitby a také schopnost uzdravovat své nezletilé děti. Předpokladem pro tento vývoj je respektování Božích zákonů, praktikování etikoprevence v běžném životě, zbavení se neřestí i závislostí, které vedou člověka k hříchům. Za připomenutí stojí známý výrok Ježíše poté co člověka uzdravil. "Jdi a nehřeš více". Tato výzva je platná i pro dnešní dobu. Vysvětlujeme žákům, že v rámci etikoprevence je třeba pochopit, že není možné chtít zažívat Boží uzdravení a zároveň v běžném životě hřešit, mnohdy na každém kroku, což se stává v naší společnosti běžným jevem. Naopak je třeba usměrnit a umravnit svůj život tak, abychom si Boží milosti a ochrany zasloužili. Je to jednoduché a prosté.

Narůstající neřesti a závislosti, kterým dospělí i mládež stále více propadá, jsou jednou z prapříčin zdravotních problémů. Přibývají nemocní a nové nemoci, se kterými si moderní medicína neví rady. Nezabírají chemické léky tak jako dřív, a proto se vyvíjejí další a další, aniž by lidé tušili, jak velkou zátěží je tato chemie pro lidské tělo i duši. Neobejdeme se již bez toho, že bychom si jako celek uvědomili tuto skutečnost, ale i to, že stále vyspělejší a dražší technika i chemie nás před námi samými nezachrání.

Proto lze označit duchovní uzdravování v kombinaci s Moderní etikoprevencí® za léčení budoucnosti, které můžeme praktikovat s Boží pomocí již nyní. Moderní etikoprevence® se potřebuje stát v běžném životě člověka součástí jeho každodenní péče o sebe, stejně jako preventivní návyky zařazené do péče o fyzické tělo. Je to už poslední naděje pro uzdravení lidské společnosti.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO