KOMU ZÁMĚR PROJEKTU SLOUŽÍ?

Obracíme se k široké laické veřejnosti, které představujeme náš projekt s nadčasovým na dnešní dobu revolučním záměrem. Předkládáme rodinám i jednotlivcům možnost předejít nebo se postupně vymanit z celoživotního škodlivého návyku používání lékových drog, na kterém je postaven současný léčebný systém. Návyk se začíná vytvářet nenápadně, mnohdy již v kojeneckém věku, a končí až těsně před smrtí těla přesyceného a přiotráveného lékovými jedy. Pro návrat přirozeného zdraví představujeme v praxi osvědčenou kombinaci očistné energetické harmonizace provedené duchovním léčitelem a následné duchovní sebeuzdravení praktikováním etikoprevence v běžném životě. Pro dosažení soběstačnosti při udržování či návratu přirozeného zdraví přispíváme Programem individuální výuky duchovního sebeuzdravování s možným využitím pro všechny členy rodiny. Významným poznáním je, že rodina potřebuje fungovat při vzájemném soužití jako energeticky vyladěný celek. Společné energetické vyladění pak podporuje uzdravení každého z nich. Úspěšnost uzdravení spočívá v odhalení, pochopení a odstranění duchovní či energetické příčiny vzniklého problému, souběžně s umravněním vlastního života. V probíhajícím procesu se postupně uzdravují všechny energetické úrovně lidské bytosti, vztahy v rodině a v závěrečné fázi se pak zcela přirozeně a samo uzdravuje i fyzické tělo. Doba, která je k tomu potřeba, je ovlivněna tím, jak dlouho bylo fyzické tělo ponecháno bez pomoci a nouzově udržováno v chodu pouze pod vlivem chemických léků, neschopných odstranit duchovní ani energetickou příčinu problému. Úspěch sebeuzdravujícího procesu závisí velkou měrou také na zodpovědnosti, se kterou k němu přistupuje nejenom sám nemocný, ale i ostatní členové rodiny, kteří jsou s ním na energetických úrovních propojeni. Pokud je vše dodrženo, výsledky jsou obdivuhodné.

ETIKOPREVENCE A TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Moderní etikoprevence spolu s hloubkovou sebereflexí sehrává v probíhajícím procesu duchovní transformace velmi významnou roli. Zavedením etikoprevence do běžného života můžeme předejít vzniku psychospirituální krize, ke které dochází v souvislosti s vývojem lidské duše. Pro klienty projektu zavádíme podpůrnou skupinovou výuku, zaměřenou na speciální průpravu tzv. "nápomocných osob" v rodinnách pro případ, že by krize některého člena rodiny postihla. Výuku povedou vybraní účastníci projektu, kteří při psychospirituální krizi asistovali, nebo krizí sami prošli a přes všechny těžkosti a komplikace ji zdárně zvládli.

Cílem je minimalizovat počet případů, kdy je člověk při vzniklé psychospirituální krizi z nevědomosti nedobrovolně odvezen k hospitalizaci na psychiatrii. I zde se však setkáváme s duchovní nevědomostí, a proto bývá v těchto případech stanovena některá z psychiatrických diagnóz typu schizofrenie. Nasazeny jsou psychiatrické lékové drogy bez toho, že by někdo pátral a objevil duchovní příčinu vzniklého stavu. Z člověka, jehož duše prochází duchovním transformačním vývojem, se rázem stává psychiatrický pacient odsouzený k trvalému užívání lékových drog, na kterých mu postupně vzniká závislost. Jeho hospitalizace se v různých intervalech opakují a později mu je navržen i přiznán invalidní důchod. Tyto tragické omyly má na svědomí nezájem o duchovní poznání jak u veřejnosti laické, tak i odborné.

VÝZVY K ZAMYŠLENÍ NAD REALITOU

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad tím, zda má smysl stále spoléhat jen na léčení, které se marně pokouší uzdravit člověka tím, že chemicky utlumuje příznaky jeho nemocí, aniž by byla při něm známa a odstraněna primární příčina jejich vzniku.

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad tím, zda může být poskytnuta potřebná pomoc vyvíjející se lidské duši těmi, kteří její existenci popírají.

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad záludností marketingových reklam farmaceutických firem cílených na děti, pod jejichž vlivem jsou matky ochotny podávat svým dětem zcela zbytečně chemické lékové jedy, aniž by se snažily samy pátrat po pravých příčinách vzniku jejich problémů.
 

Vyzýváme veřejnost k hlubokému zamyšlení nad tím, jak zrádné jsou cílené marketingové útoky na dospělé i děti.  Mohou dovést každého do jakékoliv závislosti a postupně zcela zotročit. Rodiče jsou pak bezmocní a hledají pomoc od závislostí svých dětí v našem projektu. Situace se závislostmi dětí i dospělých je natolik vážná, že musí jít všechny žerty stranou. Nelitujte proto času a shlédněte pro své poučení v zájmu svých dětí toto otřesné video.


Copyright © 2008  - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz