SCHÁZÍ VÁM DALŠÍ VYSVĚTLENÍ?

V projektu vycházíme z duchovního poznání, že člověk je víceúrovňová duchovní bytost a fyzické tělo je její nejnižší úrovní. To však je v naprostém rozporu se všeobecnou představou odborníků zaměřených pouze na fyzické tělo. Tento rozpor vyvolává rozdílný pohled na vznik a odstraňování zdravotních poruch a vede následně k nepochopení. U těch, kteří k duchovnímu poznání víceúrovňové bytosti stále ještě nedospěli a dospět ani nechtějí, se postupně vytváří odpor, kterým je ovlivněna ke své škodě i laická veřejnost.

Důvody tohoto negativního postoje mohou být různé. Patří mezi ně i střety zájmů, jako je ohrožení profesní kariery, podnikatelských záměrů, ztráty zisků farmaceutických firem ale i další. Uprostřed těchto rozdílných přesvědčení stojí bezradný pacient. Polyká jeden chemický lék za druhým, aniž by znal primární příčinu své zdravotní poruchy. Netuší, že taková příčina existuje, ani to, že ji žádný chemický lék nedokáže odstranit, protože se nachází na vyšších úrovních lidské bytosti, mimo fyzické tělo.

Uvedené vysvětlení je hlavním důvodem, proč osvětu projektu zaměřujeme na širokou laickou veřejnost. Té totiž nebrání nic v tom, aby se v duchovní oblasti začala vzdělávat a sama odhalila pravdu o příčinách vzniku nemocí, aniž by k tomu potřebovala souhlas duchovně nevědomých odborníků.

  • Nedílnou součástí projektu jsou vzdělávací publikace postupně vydávané za tímto účelem. Kompletní originální edice zajistí zájemci základní přehled a vzdělání související s uzdravováním duchovní cestou a umožní mu proniknout do tohoto neznámého děje. Knížky jsou psány jednoduchým jazykem, aby byly srozumitelné pro lidi mladé i staré, vzdělané i nevzdělané. Přináší poznání každému bez ohledu na jeho vzdělání profesní. Názorné obrázkové přílohy umožní nahlédnout do neviditelné části lidské bytosti nacházející se mimo fyzické tělo.

  • Projekt nemá nic společného s žádnou církví a není ani žádnou církví podporován, spíše naopak. Je ale otevřen každému věřícímu, který si uvědomuje, že postrádá posun ve svém duchovním vývoji i přesto, že navštěvuje kostely a mše. Stejně tak je projekt otevřen ateistům, kteří plným právem odmítají představu Boha jako dědečka s fousama na obláčku. I ti však trpí stejně jako věřící obdobným nedostatkem duchovního poznání a právě to jím brání najít vztah k Bohu - nejmocnější síle vesmíru, která se podílí na zrození všech živých tvorů na planetě, včetně člověka a dokáže je také uzdravovat.

  • Projekt je výjimečný tím, že vstupu do výukového programu sebeuzdravování předchází duchovní energetické očištění a vyladění energetického systému zprostředkováním Božího světla. Velmi blahodárný účinek má vyladění u partnerských dvojic, matky s dítětem, ideálně celé rodiny. Tímto krokem se vytvoří příznivé podmínky pro sebeuzdravovací proces, který si již řídí každý sám. Cílem je nastolení harmonie lidské bytosti jako celku, bez které se návrat přirozeného zdraví a jeho udržování neobejde. Jde o léčení budoucnosti, které jednou nahradí současný systém postavený na otravování fyzického těla lékovými jedy.

  • Při dlouhodobém užívání lékových drog doporučujeme přistoupit k jejich snižování pod  dohledem lékaře, který je ordinoval. Základní podmínkou pro tento důležitý krok je získání schopnosti trvale si udržovat nastolenou harmonii energetického systému a duchovní ochrany.

  • Neodrazujeme od kontaktu s lékařem, obzvlášť v případech, kdy je fyzické tělo oslabeno či přímo poškozeno vedlejšími účinky chemické léčby. Kontakt je nutné zachovat při onkologické diagnóze či v jiných život ohrožujících situacích, včetně vážných úrazů, při kterých je zásah lékařů nezastupitelný.

  • Zásah prostřednictvím duchovního léčitele spočívá v duchovní energetické diagnostice a následně má formu prosebné modlitby. Bývá až na výjimky jednorázový. Probíhá v naprosté tichosti, bez úvodní konzultace a závěrečného komentáře. Cílem modlitby je odhalit a zároveň odstranit příčinu vzniklé energetické disharmonie nebo jinou duchovní příčinu, na základě které vznikl problém. Zásah je bezdotykový a dochází při něm k duchovnímu a energetickému očištění, vyladění energetického systému a poskytnutí duchovních ochran aurických těl. Tím vzniknou potřebné podmínky pro následné duchovní sebeuzdravování. Každý člověk sám rozhoduje o tom, do jaké míry své duchovní poznání pro sebe využije.

  • Délka trvání sebeuzdravujícího procesu závisí na tom, jak dlouho přetrvával energetický deficit, při kterém bylo fyzické tělo poškozováno pouhým utlumováním příznaků, do jaké míry byly chemickým ovlivňováním narušeny jeho přirozené funkce a regenerační schopnost. Právě ty je nutné v průběhu sebeuzdravujícího procesu opět oživit. Pokud je rozsah poškození fyzického těla příliš velký a na oživení již nezbývá dostatek času, pak je třeba zaměřit veškerou pozornost pouze na očistu duše. Ta spočívá v práci s odpuštěním a ve vroucích modlitbách s prosbami o milost Boží. Vše, co se dál s člověkem odehrává, je vždy v souladu s Boží vůlí.

  • Nikomu nebráníme vzdát se kdykoliv nastoupené cesty za přirozeným zdravím. Každý se může navrátit k jeho umělé chemické náhradě nabízené moderní školskou medicínou nebo k hledání úlevy u terapeutů. V projektu dostávají lidé pouze šanci se z uvedených stereotypů vymanit. Volba je svobodná.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz