Transformace vědomí 2017/1

Osvobození z otroctví

    Každý člověk má možnost postoupit do vyšších dimenzí, pokud splní to, co se od něj žádá, a tím je osvobození se ze zajetí svých myšlenek a postojů. Právě myšlení lidí je brzdou jejich posunu. Vše, co se v současné době s lidmi děje, je výsledkem toho, jak používali svůj mozek.

Mozek člověka je dokonalý počítač, do něhož mu byl Bohem vložen dokonalý, bezchybný program, který mu zabezpečoval a umožňoval žít v lásce a duchovně se vyvíjet. Lidstvo se však tohoto Božího vedení prostřednictvím programu svého mozku dobrovolně vzdalo. Svým životem se příčilo tomuto Božímu plánu, postupně se odchylovalo od toho, co ho mělo vést ke vzájemné lásce, a začalo nacházet zalíbení ve hmotných statcích. Na této odchylce se stávalo postupně závislým a tato závislost ho dnes vede do jeho záhuby. Vyvést lidstvo z tohoto zajetí materiálního světa není jednoduché, protože téměř každý člověk na planetě Zemi je uchvácen některou ze závislostí, které podlehl. Jsou lidé, kteří jsou pod totální závislostí na všem, co materiální svět nabízí, a to včetně závislosti na lékových drogách.

Lidstvo má poslední šanci ke své spáse. Dostalo od Boha dar, a tím je silný proud Božího světla, který postupně na Zemi proudí a v současné době dosahuje vrcholu. Všechny úrovně lidských těl jsou rozvibrovány proto, aby se mohla těla posunout do vyšších dimenzí s vyššími vibracemi. Proto je třeba si uvědomit, že pokud se někdo těmto vibracím neotevře, nemůže do vyšší dimenze postoupit.

Je třeba pochopit, že vibrace se zvyšují ve všech energetických tělech. Pokud se člověk očistil od negativního smýšlení a negativních emocí, pokud má již očištěno své podvědomí, pokud se očistil od všech závislostí a napravil vztahy s ostatními lidmi, pak se otevírá vyšším vibracím a cestě do vyšších dimenzí.

Každý se nejprve nachází ve tzv. 3.dimenzi, která stále ještě umožňuje lidem upadat do negací a závislostí. Těmto nežádoucím energiím je třeba se nejprve vědomě vzepřít a tím dojít k uvědomění si svých životních chyb a přesvědčení, která člověka držela v jeho postojích a činech. Proto, aby mohl zahájit tuto práci na sobě, potřebuje po takovém osvobození toužit. Není účinné, pokud se chce řídit pouze pokyny nebo zkoušet, jak by mu nové postoje vyhovovaly. Důkladná hloubková sebereflexe je pouhý základ, který umožní žádoucí uvědomění si svých chyb. Po tomto uvědomění si svých selhání potřebuje vzniknout touha po nápravě, která pak může být umocněna prosebnými modlitbami o pomoc.

Pokud se člověk takto připraví, přichází na řadu jeho osvobozování. Míře jednotlivých osvobození z otroctví, do nichž se během svého života dostal, pak odpovídá posun do vyšších vibrací a dimenzí. Je bláhové si myslet, že stačí jen málo pro to, aby se člověku dostalo takové milosti, která by ho vytrhla ze zajetí sil, které způsobily změnu programu jeho mozku. Je to boj, na který se potřebuje každý připravit. Každé zaváhání, které je podpořeno pochybnostmi o tom, zda je současný stav pohodlnější, zábavnější, bezstarostnější apod., oslabuje vibrační proces a stačí jen malé zaváhání a pochybnost, aby se síly, které přivedly člověka do otroctví, chopily opět své nadvlády. J.W.

 
 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz