JAKÉ JSOU MÉ DEFINICE POJMŮ

PŘIROZENÉ ZDRAVÍ

je stav, v němž se člověk cítí dobře po fyzické i psychické stránce bez používání jakýchkoliv "berliček" lékových či jiných legálních drog. Je to celkový pocit, který vnímá a z něhož se raduje. Zdraví by měl člověk uznávat jako jednu z nejdůležitějších hodnot. Ten, kdo zdraví ztrácí, je ohrožen na životě. Ten, kdo zdraví získává, je ušetřen trýzně bolesti.


PREVENCE

je výraz, který příroda nezná. Zná pouze zákon příčiny a následku. Pokud konáme dobré skutky, dobro se nám vrací. Konáme-li špatné skutky, vrací se nám zlo. Pokud chceme být zdraví, potřebujeme konat dobré skutky. Tím činíme dobro svému tělu, mysli, své duši i druhým. V tom je ukryto tajemství skutečné prevence.


NEMOC

ve skutečnosti neexistuje. Existují pouze příznaky, které jsou jako nemoc označeny. Pokud člověk zpozoruje určitý příznak, je to signál k zamyšlení nad způsobem svého života a nad tím, co by měl ve svém životě změnit. Začne-li tyto signály utlumovat pomocí chemických léků, rozvíjejí se příznaky skrytě dál, až dospějí do akutní fáze, která je již vážným varováním. Pokud se člověk ani z akutního stavu nepoučí, čeká na něho ještě jedno upozornění, a to je selhání některého životně důležitého orgánu. Při takovém selhání už pouze Bůh rozhodne o tom, zda dá takovému člověku ještě jednu šanci, anebo zda ho nechá zemřít. Nikdo z těch, kteří se mu snaží v této fázi pomoci, se ve skutečnosti o jeho přežití nezaslouží, i když si to většina z nich myslí.


LÉČENÍ

je proces probíhající ve kterékoliv z uvedených fází rozvíjejících se příznaků. Každé léčení je snahou ostatních pomoci člověku trpícímu pod tíhou těchto příznaků. Tato pomoc však není vždy stejná. Záleží na tom, jaký člověk se snaží trpícímu ulevit. Léčení tedy není uzdravování, ale pouhá úleva. Většina z těch, kteří se snaží druhé léčit, totiž nezná pravou příčinu stavu člověka, jemuž pomáhají. To je také důvod, proč léčení mnohdy nebere konce.


VYLÉČENÍ

Ani vyléčení není konečnou fází, která přivedla člověka k přirozenému zdraví. Je to pouze zdánlivé zlepšení stavu, v němž se léčený člověk nachází. Pokud se nezjistila pravá příčina léčených příznaků, je i vyléčení pouhým klamem, a ten vyjde dříve nebo později najevo.


UZDRAVENÍ

je konečná fáze, kdy člověk získá své zdraví, které již ztrácel, zpět. Je to stav, kdy se člověk cítí zdráv na fyzickém těle i na duši. V něm nejen že nic nebolí, ale lze vykonávat vše, co mohl člověk vykonávat ve svém mládí. Může se také stát, že se cítí stále lépe a lépe, bez užívání lékových drog a aniž by ho také někdo léčil. Takovému stavu se těší pouze ti, kteří dospěli až do fáze, že se na udržování svého zdraví sami podílejí a pravidelně se za něj modlí.


PŘÍRODNÍ LÉČENÍ

se provádí metodami, které nemají žádné vedlejší účinky a není třeba při nich podstupovat složité přístrojové diagnostiky. Léčení je postaveno na zákonech, které platí pro přírodu a všechny živé tvory. Protože i člověk je jeden z nich, měl by také tyto přírodní zákony znát a ctít. Mezi ně patří i zákon o zachování energie. Na něm je postaveno mnoho přírodních metod pracujících právě s energií člověka. Žádná z nich nepoškozuje tělo, mysl ani duši, ale snaží se je dostat do rovnováhy.


DUCHOVNÍ UZDRAVOVÁNÍ - SanoKunDio

Duchovní uzdravování není žádná metoda. Je to proces prostupu Božího světla energetickým systémem člověka pod vedením vysokých duchovních průvodců, se kterými je duchovní léčitel ve spojení a kteří jsou vykonavateli Boží vůle. Duchovnímu uzdravování se na této úrovni může věnovat pouze člověk s vysokou vírou v Boží všemohoucnost, který získal schopnosti od Boha. Takové schopnosti nelze získat žádným jiným způsobem, nemůže je druhému zprostředkovat žádný člověk a není možné je získat vzděláním. Pokud duchovní léčitel dosáhl vyšší duchovní úrovně, probíhá duchovní uzdravování bezdotykově s pomocí prosebné modlitby ve jménu Ježíše Krista. Bůh pak rozhodne o tom, zda si člověk zasloužil svým životem  okamžité uzdravení, anebo bude uzdravován postupně podle toho, jak zodpovědně se přičiní o nápravu svých chyb, kterých se v životě dopouští vůči sobě nebo svým bližním.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO