Enegetické lázně SanoKunDio®

Harmonizační setkání pod širým nebem

budou přínosem pro jednotlivce, ale zejména pro energetické vyladění partnerské dvojice a rodiny, které se rozhodly procházet transformačním procesem jako jeden celek ve vzájemné energetické harmonii a lásce. Jedině tak se mohou stát jeden druhému v transformačním procesu oporou.

Transformace je spojena s navyšováním proudu světelné energie, kterému jsme se prací na sobě otevřeli, a to se neobejde bez dostatečného průběžného uzemňování, které tento proud vyrovnává. Nerovnováha těchto dvou energií vyvolává u lidí různé zdravotní problémy. Ty se pak stávají závažným, pro moderní medicínu neřešitelným problémem, protože energetickou příčinu jejich vzniku nezná a nedokáže ji ani odstranit, pouze dočasně utlumit chemickým lékem. Právě pobyt na místě s vysokými vibracemi, kombinovaný s kontaktem a prací se zemí při zušlechťování pozemku může v této fázi k navrácení energetické rovnováhy významně přispět. Ozdravný efekt tedy spočívá v cíleném nastolení harmonie, v její stabilizaci, regeneraci  a relaxaci.

Harmonizační setkání sehrají také významnou roli pro vzájemná sdílení zkušeností. Jsou určena pro menší skupinky účastníků, v žádném případě nenahrazují víkendy, které se pořádaly v minulosti na různých pronajatých místech. Přístup na setkání je otevřen těm, kteří řádně dokončili stávající výukový program, usilují o udržení své energetické harmonie, praktikují sebeuzdravování bez lékových drog, zbavili se i jiných závislostí a svou životní cestu vylaďují v duchu SanoKunDio®. Setkání se tak pro ně stanou významnou přípravou před vrcholnou fází probíhajícího procesu transformace. Pobyt na zahradě, bude blahodárně působit i na energetický systém dětí, které často trpí pod tíhou emočního zatížení a energetické disharmonie, ve které se nacházejí jejich rodiče

Poradní kruhy SanoKunDio®

Poradní kruhy se budou pořádat ve vyhrazené zóně, kterou je třeba vnímat jako posvátný prostor. Poradní kruh se stává branou do vyšších vibrací, dochází v něm k přijímání světla, k otevírání doposud nepoznaného a neprožitého. Tak jako u starých civilizací je to posvátný akt dávání a přijímání. Aby však mohlo dojít k napojení, je nezbytně nutná naprostá vibrační jednota mezi přítomnými, jinak se brána do vyšších dimenzí nemůže a nesmí otevřít. Náš nový prostor mezi řekami má však ještě jedny „dveře“, které potřebuje otevřít každý z nás SÁM. Pokud do něj nahlédnete nejprve skulinou, bude pro vás rozhodující, zda za „dveřmi“ uvidíte světlo, které září.

Poradních kruhů se budou účastnit pokročilí žáci, kteří po dokončení výukového programu SanoKunDio® uvítají další podporu pro svůj duchovní růst. Účast v Poradním kruhu bude přispívat plnění jejich poslání - vysoké mise. Jelikož i projekt SanoKunDio® prochází procesem změn, je třeba překontrolovat, v jaké fázi výukového programu se nacházíte, a případný skluz ve vlastním zájmu urychleně vyrovnat. Bude potřeba vyslat jasný signál, že máte vážný zájem se začlenit  do kruhu, kde by mělo  každému záležet na tom, aby se s ostatními vibračně vyladil a vzájemně s nimi souzněl.

Kamenný labyrint

Tuto magickou stavbu vytvořenou v posvátném prostoru mohou využívat pouze dospělí, kteří si chtějí s její pomocí řešit potíže spojené se svou transformací. Mezi tyto potíže patří vše, co není vyladěné s Božími zákony, vše, co se týče energetické disharmonie a všeho, s čím si nevědí rady ve svých vztazích. Je určena všem, kteří se rozhodli převzít zodpovědnost za své zdraví a svůj život a nespoléhat se na pomoc druhých. Je třeba, aby si každý uvědomil, v jakém období se nachází, a také to, že jeho duše se touží osvobodit od všech závislostí a žabomyších válek, které se vedou v rodinách i na pracovištích. Je třeba, aby se každý začal ohlížet především sám na sebe, protože právě to je i v zájmu druhých. Probíhající transformace vědomí je proces, který je ku prospěchu duše každého člověka a každý člověk je také zodpovědný za to, jak tomuto procesu napomůže. Labyrint není určen nezletilým dětem. V celém posváném prostoru, kam spadá i budoucí vodní lázeň není povoleno volné pobíhání psů. Tato omezení je nutné striktně dodržovat.

Očistná vodní lázeň

Připravujeme podmínky pro zařazení tohoto blahodárného působení vody na lidské tělo i duši.

Příznivého efektu při sebeuzdravování však nelze dosáhnout u lidí, kteří se proudícímu světlu stále neotevřeli, protože zůstávají závislí na chemických lécích, případně mají jiné závislosti a připoutanosti. Stejně tak u lidí, kteří se o vlastní transformaci nezajímají, informace o ní podceňují, pokračují v zaběhlém životním stereotypu a pochybují o tom, zda je pro ně projekt SanoKunDio® správná cesta. Situaci může ovlivnit jen změna jejich postoje a upřímný zájem ji provést. Vše se odvíjí od svobodné vůle každého člověka, kterou plně respektujeme. Zároveň ale očekáváme, že každý bude respektovat pravidla, která jsou pro návštěvu uvedených akcí v místě setkávání nastavena.

 
 
 

 © SANOKUNDIO