Duchovní uzdravování

1. Zásah duchovního léčitele neposkytujeme jako samostatnou službu, ale pouze jako součást  uzdravovacího procesu. Proto neočekávejte automatické uzdravení jak "mávnutím kouzelného proutku". Přesto, že jej někteří lidé zažívají, není samozřejmostí. Podílet se potřebujete i vy sami. Za výsledek také nesete plnou odpovědnost. Existují i výjimky, kdy nemůžeme člověka přijmout pro jeho velmi vysoké karmické zatížení.

2. Duchovní sebeuzdravování, o které se zajímáte, je zaměřeno na celou lidskou bytost a nejenom na její část - fyzické tělo. Problémy mohou mizet až po odstranění příčin jejich vzniku, a ty se nacházejí na energetických úrovních mimo fyzické tělo. Příčiny je třeba nejprve najít a duchovním zásahem odstranit. Jejich dopady na fyzické tělo budete dále s naší pomocí odstraňovat sami. Celému procesu potřebujete nejprve dobře porozumět a vyhradit si na sebeuzdravování dostatek času.

3. Objednání termínu návštěvy si potřebuje zajistit každý dospělý člověk sám. Nikdo ho nemůže zastoupit. Dle data vašeho narození si ověřujeme, zda je vůle Boží, abychom vás přijali, případně  za jakých podmínek. Objednání se provádí prostřednictvím objednacího formuláře, a to až po důkladném prostudování těchto webových stránek.

4. Do termínu sjednané návštěvy je třeba si objednat a se zájmem přečíst tři knihy určené pro přípravu před vstupem do projektu. Knihy Léčení Božím světlem  a  Tajemství základu léčitelství vám poskytnou základní vzdělání související s duchovním uzdravováním, nahrazují ústní vysvětlování skrytých příčin zdravotních poruch a dalších problémů. Kniha Jak se rodí duchovní léčitel vám přiblíží a vysvětlí pravidla, která se vás dotýkají a která musí duchovní léčitel dodržovat. Tato knížka přispěje tomu, abyste nepřicházeli k duchovnímu léčiteli s pochybnostmi, ale naopak s důvěrou, vírou i úctou a odcházeli s vděčností i v případě, že by právě u vás nebyl efekt zásahu viditelný ihned. Knížky vám budou dále sloužit jako biblioterapie (léčba četbou) a později jako příručky, k nimž se budete vracet. Jsou energetickými zářiči, a proto se nemají půjčovat. Tato cílená příprava v klidu domova přispěje souznění s duchovním léčitelem. Zásah a působení duchovního léčitele pak probíhá v klidu a naprosté tichosti, což je pro modlitbu a příjem Božího světla potřebné.

5. Mějte na paměti, že duchovní léčitel ctí Boží vůli a nemůže se podřizovat přáním toho, kdo žádá o pomoc. Slouží Bohu a musí se řídit Jeho zákony a pravidly. Ta nepřipouští žádné výjimky ani protekci. Postupně byste je měli poznat, protože ovlivňují váš život i proces duchovního sebeuzdravování. Zvykněte si také na slovo Bůh, nebudeme jej nahrazovat žádným jiným výrazem jen proto, že se některým lidem z nevědomosti příčí. Uvědomte si, že objednáním návštěvy u duchovního léčitele vyjadřujete své rozhodnutí prosit jeho prostřednictvím právě Boha o pomoc. Pokud snad máte s pojmem Bůh potíže, poučte se z odkazu učitele národů J.A.Komenského a povšimněte si, s jakou úctou se o Bohu vyjadřuje. Dlouhodobé opomíjení učení tohoto vznešeného člověka jak školským systémem, tak i v rodinách přetrvává až do současnosti. V běžném životě se pak projevuje duchovní zaostalostí, která  s sebou přináší i nežádoucí postoj k Bohu nejen u dospělých, ale také u jejich dětí. Pro účinné duchovní uzdravování je náprava nežádoucího postoje k Bohu nevyhnutelná.

6. Mohou se na nás obracet rodiče s dětmi, partneři i jednotlivci. Pro vytvoření příznivých podmínek pro následný sebeuzdravovací proces je žádoucí provést duchovní očistu a energetické vyladění také u partnera. V případě problému dítěte je nutné provést zásah i u biologické matky, nejlépe u obou rodičů. Každý dospělý přebírá odpovědnost za zdárný průběh svého duchovního sebeuzdravování, délku jeho trvání i ukončení. Za nezletilé děti do 18- ti let nese plnou odpovědnost rodič.

7. Buďte si vědomi toho, že služby poskytované v rámci projektu Centra pro zdraví nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Tak daleko ještě dnešní doba nepokročila. Návrat přirozeného zdraví bez lékových drog není státem podporován, spíše naopak.

8. Osobní návštěva duchovního léčitele je ve většině případů jednorázová. Uvedená odměna za provedený zásah je vždy pouze orientační, tak jak je uvedeno v informaci Ocenění služby.  Pro duchovní zásahy spojené s modlitbami není vytvořena žádná podnikatelská kategorie, a proto se odměna řeší formou dobrovolného daru.

9. Ihned po zásahu duchovního léčitele přecházíte do fáze individuální výuky duchovního sebeuzdravování, která je rozdělena do jednotlivých lekcí. Provázet vás bude osobní průvodce. Jeho podpora je nezbytná, klienti ji oceňují a také si jí velmi váží.  Výhodou je, že výuka probíhá přes skype, a tím ušetříte čas a náklady spojené s dojížděním. Bližší informace najdete v tabulce výukového programu.

10. Nezaměňujte pomoc duchovního léčitele s činností kartářek či jiných, kteří se živí předpovídáním budoucnosti, odpovídáním na zvědavé dotazy v oblasti partnerských vztahů a následným udílením různých rad. Takové služby od nás nepožadujte, protože se příčí Božím zákonům, jimiž se řídíme.

11. Nezaměňujte duchovního léčitele ani průvodce za svého zpovědníka, protože jimi nejsou. Takovou službu neočekávejte ani nepožadujte. Pokud máte potřebu si o svém problému pouze popovídat a ne se přičinit na jeho řešení, obraťte se raději na psychologa nebo kněze. Diskutovat o problému pro pouhou úlevu nepokládáme za účelné. Problém se tím neřeší, ale naopak energeticky posiluje, což je nežádoucí. Velkou pomocí se pro vás stanou doporučené knihy. Najdete v nich všechny potřebné odpovědi.

12. Neposílejte ani nám nepřinášejte svou zdravotnickou dokumentaci, neposkytujeme zdravotnickou péči, protože se nemocemi nezabýváme. Nejsme zdravotníci, nestanovujeme lékařské diagnózy, neléčíme nemoci, ale zabýváme se výhradně příčinami jejich vzniku a jejich odstraňováním na duchovní a energetické úrovni. Nenahrazujeme práci zdravotníků, protože ta se uvedenými úrovněmi lidského bytí vůbec nezabývá a ani o nich neví. Naše cesty jsou naprosto odlišné a vy dostáváte pouze příležitost si vybrat tu, která vám bude vyhovovat. Nesdělujte nám předem vaše zdravotní problémy, životní příběhy, rodinné problémy, životní strasti a utrpení ústní ani jinou formou. Nechceme a také je nepotřebujeme znát pro to, abychom vám mohli být nápomocni.

13. Udržujte i nadále kontakt se svým lékařem, pokud trpíte vážným, život ohrožujícím onemocněním.

N e z a p o m e ň t e!

Ten, komu se vrátilo přirozené zdraví, nepotřebuje užívat žádné lékové drogy. V opačném případě uzdraven stále není. Pro pochopení této pravdy stačí selský rozum. Nenechte si ho nikým vzít. Bude líp!


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena  pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz