PROJEKT SanoKunDio®

Zakladatelkou tohoto revolučního projektu je duchovní léčitelka, učitelka - autorka sedmi  knih duchovního poznání. Projekt se zabývá výukou duchovního sebeuzdravování a Moderní etikoprevence®. Duchovní uzdravování lze právem nazvat "UZDRAVOVÁNÍM BUDOUCNOSTI"  a to i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti, kdy se uzdravování duchovním zásahem provádělo. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i fyzického těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod léčení, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí Boží - nejmocnější, uzdravující a životadárné síly vesmíru.

Projekt je chráněn před zneužitím a útoky duchovně nevědomých lidí. Toto oznámení je určeno zejména těm, kteří by měli tuto tendenci. Projektu bylo přiděleno Úřadem průmyslového vlastnictví pět ochranných známek duševního vlastnictví označených symbolem ®, které potvrzují jeho originaĺitu a nezaměnitelnost. Projekt je také pod duchovní ochranou.

Co je SanoKunDio® - v překladu Zdraví s Bohem

Pro uspokojivou odpověď nepostačí přečíst pouze tuto úvodní stranu. Je třeba získat další informace pro posouzení hodnoty, kterou SanoKunDio® lidem přináší. Pro hlubší pochopení jsou k dispozici dva k tomu určené zdroje. Pro získání informací z těchto webových stránek není vhodné používat mobil, kde může být zobrazení nekvalitní. Doporučujeme zajistit si klidné, nikým nerušené prostředí. Významným  zdrojem informací je knižní edice zakladatelky projektu. Knihy jsou zdrojem významného duchovního poznání, od něhož se celý projekt odvíjí. Vypovídající je také UVÍTACÍ VIDEO v závěru tohoto textu.

Rodinná výuka

Dlouhodobě sledujeme stav v rodinách, kde narůstá závislost dospělých i dětí na užívání lékových drog bez toho, že by byla zároveň odstraněna duchovní či energetická prapříčinu vzniku jejich problému. Situaci hodnotíme jako velmi vážnou a domníváme se, že užívání lékových drog, které pouze utlumují příznaky bez toho, že by byly schopny navrátit přirozenou funkci postižených orgánů, je nežádoucí. Takový léčebný systém neumožňuje lékové drogy vysadit, ale naopak napomáhá k jejich trvalému užívání.

Proto, abychom pomohli lidem vyvarovat se nebezpečí této závislosti, zavedli jsme tzv. Rodinnou výuku duchovního sebeuzdravování založenou na samostudiu za tímto účelem napsaných knih. Knihy objasňují duchovní prapříčiny vzniku zdravotních či jiných problémů a způsob jejich odstranění. Tento zcela přirozený způsob uzdravování je ověřen dlouholetou praxí a vlastními zkušenostmi. Vstup do projektu se zahajuje očistným a harmonizujícím energetickým zásahem duchovní léčitelky, na který žáci naváží vlastním energetickým sebeuzdravováním a etikoprevencí.

Projekt je zaměřen na rodiny s nezletilými dětmi, na partnerské dvojice (včetně víkendových partnerství). Jednotlivcům umožníme vstup do projektu pouze v případě, že žijí osamoceni bez partnera.

Čeho může absolvent výuky dosáhnout

Absolvent výukového programu se dokáže uzdravit sám tím, že umí odhalit a odstranit prapříčinu vzniku svého problému a získanou harmonii si také udržovat. Stává se v péči o sebe soběstačným a nezávislým. Nepotřebuje se upínat na vnější pomoc a může uzdravovat své nezletilé děti. K udržení svého zdraví nepotřebuje chemické lékové drogy, přírodní léky ani jiné přípravky. Rodiče se naučí odhalit a odstranit prapříčinu problému svých nezletilých dětí, jejichž onemocnění s nimi úzce souvisí. Často souvisí i s prarodiči, což bývá pro mnohé překvapením. Ke zlepšení zdraví dochází mnohdy již v průběhu výuky.

Předejít riziku závislosti

Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že toto UZDRAVOVÁNÍ BUDOUCNOSTI lze úspěšně praktikovat již v současnosti. Dříve nebo později se k němu lidé uchýlí, protože pochopí, že chemické léčení k návratu přirozeného zdraví nevede a  stává se pro jejich fyzické tělo zátěží, bez ohledu na to, o jaké chemické léky se jedná. Cílem je předejít situacím, kdy pod tíhou této zátěže, vzniklé závislosti na užívání léků a strachu, který vše provází, již není možné sebeuzdravující schopnost těla obnovit.

Forma výuky

Účastníci výuky oceňují možnost procházet výukou v klidu domova bez dojíždění, kromě jednorázové osobní návštěvy duchovní léčitelky, u které se výuka zahajuje duchovním zásahem. Zvolili jsme dálkovou formu výuky, rozvrženou do poradenských lekcí, z nichž některé jsou pouze korespondenční s možností vyžádat si Individuální skype schůzku s osobním průvodcem. Výuka spočívá ve střídání teoretické přípravy pomocí knih a uplatňování znalostí v běžném životě. Průměrná délka kontaktu s projektem je 6 měsíců. Není vhodné výuku zbytečně prodlužovat. Výuka je zaměřena na kvalitu a ne na kvantitu žáků. To je jeden z důvodů, proč můžeme každý měsíc přijmout do výukového programu pouze omezený počet rodin - zájemců.

Výukový materiál

Základním materiálem k výuce jsou již zmíněné stručné, srozumitelným jazykem psané sebevzdělávací knihy, v nichž jsou uvedeny potřebné informace, návody a rady. Cenné jsou příběhy uzdravení z běžného života a diagnostické obrazy, které názorně vysvětlují energetické prapříčiny vzniku nemocí. Po dokončení výuky se knihy používají v běžném životě jako příručky.

Koncepce

Projekt SanoKunDio® vznikl na základě Božího vnuknutí a stejně tak byla pod Božím vedením vytvořena i jeho koncepce. V souvislosti s tím si plně uvědomujeme existenci vyšší vševědoucnosti a spravedlnosti přesahující myšlení lidských bytostí i pozemské zákony a s tímto vědomím dbáme na to, aby veškeré informace, služby i výuka, kterou poskytujeme, měly vždy Boží požehnání. Pro tento revoluční projekt nemusí mít každý pochopení a může se vůči němu vymezovat nebo ho odmítat. Důvodem je v těchto případech duchovní nevědomost a zaostalost pro neochotu a nezájem se v této oblasti vzdělávat a duchovně se rozvíjet.

Zachování svobodné vůle

Nemůžeme chtít uzdravení druhých víc, než chtějí oni sami pro návrat svého zdraví učinit. Také nemůžeme ani nechceme nikomu vnucovat schopnost duchovního sebeuzdravování, ani víru v Boží uzdravující moc, která je stejně jako pokora základním předpokladem pro duchovní uzdravování. Toto potřebné vnitřní nastavení většině lidí před návštěvou duchovní léčitelky schází, ale získávají ho dodatečně v průběhu výukového programu. To je jeden z důvodů, proč nemůže v takovém případě zažít okamžité uzdravení fyzického těla každý i přesto, že je to při duchovním uzdravování možné. Pokud si člověk svým životem tuto milost z pohledu Božího stále ještě nezasloužil, dochází k jeho uzdravování postupně během sebeuzdravujícího procesu, na kterém se aktivně podílí. Stejný princip platí i u nezletilých dětí, jejichž konečné uzdravení se mnohdy váže na proces změn, které potřebují u sebe provést jejich rodiče.

Děkujeme za to, že si vyhradíte čas na seznámení se s realitou a shlédnete poučná ukázková videa. Jsou na nich také autentické příběhy lidí, kteří musí užívat chemické léky i přesto, že je neuzdravily a po 5, 10, 20 i 30 letech svádějí mnohdy zoufalý boj se vzniklou závislostí, aby se těchto léků zbavili a uzdravili se alternativní cestou.

Upozornění

Každý žák nese odpovědnost za své výsledky v každodenní praxi, na kterých se již během výuky svou aktivitou významně podílí. Očekávání žáka potřebuje být vždy v souladu s tím, co může projekt SanoKunDio® poskytnout. Naše pomoc je velmi významná, ale je pouze na počátku cesty k dosažení soběstačnosti v sebeuzdravování. Po ukončení výuky je třeba stabilizovat nově vytvořené návyky péče o svou duši, které jsou základním předpokladem pro to, aby mohlo být uzdraveno fyzické tělo. 

Jak začít?

Přejete-li si převzít své zdraví do vlastních rukou a naučit se uzdravovat s pomocí Boží, prostudujte si nejprve celé webové stránky a dále postupujte dle uvedených pokynů.


UVÍTACÍ VIDEO

Poznejte význam slova Bůh v jiném pojetí, než jak je v současné době lidmi vnímán.

 
 

 © SANOKUNDIO